Bemiddeling tussen patiënt en zorgverlener

De ombudspersoon van een ombudsdienst kan via bemiddeling de dialoog tussen u als patiënt en uw zorgverlener bevorderen. De ombudspersoon is onpartijdig en neutraal en neemt zelf geen standpunt in maar tracht de partijen te helpen bij het vinden van een oplossing. De dienstverlening van de ombudspersoon is gratis.

Ziekenhuizen hebben in de regel hun eigen ombudsdienst. Maar bij een klacht tegen een individuele zorgverlener in de ambulante zorg zoals een huisarts of tandarts met een privé-praktijk, kunt u de Federale Ombudsdienst Rechten van de Patiënt contacteren.

Indien de bemiddeling niet tot het gewenste resultaat kan leiden, informeert de ombudspersoon u over alternatieve instanties waar u als patiënt terechtkunt.

Op patientrights.be vindt u de contactgegevens van de bemiddelaars. U kunt ook de brochure Rechten van de Patiënt – in een goede relatie weet je wat je aan elkaar hebt downloaden.

Bemiddeling in de geestelijke gezondheidszorg

Bij een klacht tegen een zelfstandig psychiater, klinisch psycholoog of psychotherapeut kunt u terecht bij de Federale Ombudsdienst Rechten van de Patiënt.

De Orde van Geneesheren

Als u het deontologisch handelen van een beroepsbeoefenaar wil rapporteren,  dien dan een klacht in bij de Provinciale Raad waaronder de arts zijn of haar medische activiteit uitoefent. De Raad zal u echter enkel informeren over de stand van zaken van de behandeling van de klacht. De eventuele disciplinaire sanctie wordt niet meegedeeld. De Provinciale Raden treden ook als scheidsrechter op bij discussies over honoraria die de arts aanrekent aan de patiënt. In dat geval wordt de patiënt op de hoogte gehouden van het vervolg van zijn/haar aanvraag.

Federale Toezichtcommissie op de praktijkvoering in de gezondheidszorg

De Federale Toezichtcommissie voor toezicht op de praktijkvoering in de gezondheidszorg kan het visum van een individuele zorgverlener zoals artsen, tandartsen, verpleegkundigen intrekken, schorsen of bepaalde voorwaarden opleggen om het te behouden. De commissie komt tussenbeide als een zorgverlener fysiek of psychisch niet meer in staat is om zijn of haar praktijk zonder risico’s voort te zetten.

De  commissie is ook verantwoordelijk voor het opsporen en onderzoeken van gezondheidszorgbeoefenaars die onrechtmatig een gezondheidszorgberoep uitoefenen.
 
Op de website van de Federale Toezichtcommissie kunt u een klacht indienen.
Lees eerst zorgvuldig de bevoegdheden van de Federale Toezichtcommissie bovenaan de pagina voor u klacht indient.

Inspectie- en controlediensten van de Gemeenschappen en Gewesten

Deze diensten beheren de klachten over hygiëne en erkenningscriteria van zorginstellingen zoals ziekenhuizen. U kunt hier terecht:   

Vlaanderen:
  • Dien uw klacht eerst bij de voorziening of organisatie zelf in. Sommige voorzieningen hebben een eigen ombudsdienst of klachtenprocedure. Vindt u die niet, dien dan uw klacht in via het algemene contactadres van de organisatie of voorziening. Het Agentschap Zorg en Gezondheid controleert of de erkende of gesubsidieerde voorzieningen en organisaties hun klachten behandelen.
  • Meer info op zorginspectie en klachten | Departement Zorg

Waals Gewest:

Uit principe en om de klacht zo goed mogelijk af te handelen, verzoeken de diensten van de directie Ziekenhuiszorg in Wallonië dat u elke klacht schriftelijk meldt en ondertekent en dat u gegevens als klager vermeld staan in uw schrijven. De anonimiteit van de klager wordt altijd gewaarborgd behalve natuurlijk in gevallen waarin de geneesheer-inspecteur verhoren afneemt (artsen, verpleegkundigen) of een individueel dossier moet raadplegen.

Behalve in uitzonderlijke gevallen onderzoekt de inspecteur die belast is met de controle van de instelling ter plaatse. Soms is het horen van de klagers en getuigen nodig en ook het onderzoek van de administratieve, financiële en medische dossiers is vaak noodzakelijk om een helder beeld te krijgen van een vaak complexe situatie.

Meer info op  droits des patients  en klacht over zorginstelling.

Na behandeling van de klacht ontvangt de klager een brief met de conclusies van de inspectie.

Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad (GGC):
De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie voert controle uit om na te gaan of de voorziene regelgeving wordt toegepast. Klachten kunnen steeds ingediend worden bij de administratie via de Contact | Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (ccc-ggc.brussels) (nl), www.ccc-ggc.brussels/fr/contact of  via telefoon, mail of brief.
(nl)
Meer info op de website van GGC,

Zie ook woordenlijst