Patiëntenbemiddeling

Denkt u dat uw rechten als patiënt niet gerespecteerd werden, dan kunt u een klacht indienen bij een ombudsdienst. Dit kan bijvoorbeeld wanneer u niet ingelicht wordt over uw gezondheidstoestand, of wanneer u maar moeilijk toegang krijgt tot uw medisch dossier. Via patiëntenbemiddeling* kan de ombudspersoon van een ombudsdienst een minnelijke schikking treffen tussen uzelf als patiënt en uw zorgverlener*. De ombudspersoon is onpartijdig en neutraal. De dienstverlening van de ombudspersoon is gratis.
Ziekenhuizen hebben in de regel hun eigen ombudsdienst. Maar bij een klacht tegen een individuele zorgverlener in de ambulante zorg* (bijvoorbeeld een huisarts of tandarts met een privé-praktijk), kunt u de Federale Ombudsdienst “Rechten van de Patiënt” inschakelen.
Op www.patientrights.be vindt u de contactgegevens van de bemiddelaars. U kunt er ook de brochure “Rechten van de Patiënt – In een goede relatie weet je wat je aan elkaar hebt” downloaden.

De Orde van Geneesheren

Denkt u dat u het slachtoffer bent van handelingen door een arts, dan kunt u een klacht indienen bij de Provinciale Raad waaronder de arts zijn/haar medische activiteit uitoefent. De Raad zal u echter enkel informeren over de stand van zaken van de behandeling van de klacht. De eventuele disciplinaire sanctie wordt niet meegedeeld.
De Provinciale Raden treden ook als scheidsrechter op bij discussies over honoraria die de arts aanrekent aan de patiënt. In dat geval wordt de patiënt op de hoogte gehouden van het vervolg van zijn/haar aanvraag.

De Provinciale Medische Commissies

De Provinciale Medische Commissies kunnen het visum van een individuele zorgverlener (bijvoorbeeld: artsen, tandartsen, verpleegkundigen) intrekken of bepaalde voorwaarden opleggen voor het behoud ervan. Deze commissies komen tussenbeide wanneer een zorgverlener fysiek of psychisch niet meer in staat is om zijn/haar praktijk zonder risico’s verder te zetten.

De Inspectie- en controlediensten van de Gemeenschappen en Gewesten

Deze diensten beheren de klachten in verband met de hygiëne en de erkennings- en kwaliteitsnormen voor de gezondheidszorg in de ziekenhuizen.
U kunt terecht op de volgende adressen:

 • Waals Gewest: Mevr. Magali MOSBEUX Tel: +32(0)81 32 72 89
 • Brussels Hoofdstedelijke Gewest: de heer Alain JORIS Tel: +32(0)2 502 60 01
 • Vlaams Gewest: gezondheidszorg@vlaanderen.be

Vlaanderen:

 • Dien uw klacht eerst bij de voorziening of organisatie zelf in. Sommige voorzieningen hebben een eigen ombudsdienst of klachtenprocedure. Vindt u die niet, dien dan uw klacht in via het algemene contactadres van de organisatie of voorziening. Het Agentschap Zorg en Gezondheid controleert of de erkende of gesubsidieerde voorzieningen en organisaties hun klachten behandelen.
 • Krijgt u geen reactie op uw klacht of wil u liever niet rechtstreeks bij de voorziening of organisatie uw klacht indienen, stuur dan uw klacht naar het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid: zorg-en-gezondheid@vlaanderen.be ; tel +32(0)2 553 35 00
   

Waals Gewest:

Uit principe en om de klacht zo goed mogelijk af te handelen, verzoeken de diensten van de Directie Ziekenhuiszorg in Wallonië dat elke klacht schriftelijk en ondertekend is en dat de gegevens van de klager vermeld staan in het schrijven dat hij stuurt. De anonimiteit van de klager wordt altijd gewaarborgd behalve natuurlijk in gevallen waarin de geneesheer-inspecteur verhoren afneemt (artsen, verpleegkundigen) of een individueel dossier moet raadplegen.

Behalve in uitzonderlijke gevallen wordt elke klacht ter plaatse door de inspecteur die belast is met de controle van de beoogde instelling onderzocht. Soms is het horen van de klagers en/of getuigen vereist en het onderzoek naar de administratieve, financiële en/of medische dossiers is vaak noodzakelijk om een helder beeld te krijgen van een vaak complexe situatie.

Na behandeling van de klacht ontvangt de klager een brief met de uit de inspectie getrokken conclusies.
 

Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad (GGC):
De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie voert controle uit om na te gaan of de voorziene regelgeving wordt toegepast. Klachten kunnen steeds ingediend worden bij de administratie hetzij via de website van GGC, via telefoon, email of op papier.
 

De Inspectiediensten bevoegd voor psychiatrische patiënten

Vlaanderen:

 • Dien uw klacht eerst bij de voorziening of organisatie zelf in. Sommige voorzieningen hebben een eigen ombudsdienst of klachtenprocedure. Vindt u die niet, dien dan uw klacht in via het algemene contactadres van de organisatie of voorziening. Het Agentschap Zorg en Gezondheid controleert of de erkende of gesubsidieerde voorzieningen en organisaties hun klachten behandelen.
 • Krijgt u geen reactie op uw klacht of wil u liever niet rechtstreeks bij de voorziening of organisatie uw klacht indienen, stuur dan uw klacht naar het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid: zorg-en-gezondheid@vlaanderen.be ; tel +32(0)2 553 35 00
   

Waals Gewest:

Uit principe en om de klacht zo goed mogelijk af te handelen, verzoeken de diensten van de Directie Ziekenhuiszorg in Wallonië dat elke klacht schriftelijk en ondertekend is en dat de gegevens van de klager vermeld staan in het schrijven dat hij stuurt. De anonimiteit van de klager wordt altijd gewaarborgd behalve natuurlijk in gevallen waarin de geneesheer-inspecteur verhoren afneemt (artsen, verpleegkundigen) of een individueel dossier moet raadplegen.

Behalve in uitzonderlijke gevallen wordt elke klacht ter plaatse door de inspecteur die belast is met de controle van de beoogde instelling onderzocht. Soms is het horen van de klagers en/of getuigen vereist en het onderzoek naar de administratieve, financiële en/of medische dossiers is vaak noodzakelijk om een helder beeld te krijgen van een vaak complexe situatie.

Na behandeling van de klacht ontvangt de klager een brief met de uit de inspectie getrokken conclusies.
 

* Zie Woordenlijst