Advies 8772 - KB biobrandstoffen

Ontwerp van koninklijk besluit houdende bepaling van productnormen voor biobrandstoffen (november 2011) (HGR 8772)

Advies 8770 - KB radiogolven

Advies betreffende een ontwerp van koninklijk besluit betreffende de beschikbaarheid van consumenteninformatie over het specifieke energieabsorptietempo en de reclame voor...

Advies 8792 - KB etiketten

Adviesvraag nopens een ontwerp van Koninklijk Besluit tot vaststelling van de taal op het etiket en op het veiligheidsinformatieblad van stoffen en mengsels, en tot aanwijzing van...

Advies 8735 - KB bestrijdingsmiddelen

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het KB van 28 februari 1994 betreffende het bewaren, het op de markt brengen en het gebruiken van bestrijdingsmiddelen voor...

Advies 8723 - KB gewasbeschermingsmiddelen

Ontwerp van koninklijk besluit betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en toevoegingsstoffen en ter verwezenlijking van hun duurzaam gebruik (april 2011...