Het CCIM moet bij consensus de Belgische standpunten over Europese en multilaterale kwesties coördineren. Het wordt daarin bijgestaan door de bevoegde experten van de administraties en de verschillende regionale en federale beleidscellen. Het CCIM moet het ook eens worden over de vertegenwoordiging van België op internationale vergaderingen over milieuaangelegenheden. 
 
Overeenkomstig het samenwerkingsakkoord heeft het CCIM de volgende taken:

  • voorbereiden van het standpunt dat de Belgische delegatie moet verdedigen bij internationale organisaties of ministeriële conferenties, inclusief de financiële gevolgen hiervan; 
  • de samenstelling bepalen van de Belgische delegatie bij internationale organisaties of ministeriële conferenties en de woordvoerder van deze delegatie aanwijzen, in het bijzonder tijdens de Conferenties van de Partijen bij bepaalde verdragen (COP's Klimaat, Biodiversiteit, CITES, enz. ...); 
  • overleg organiseren tussen het federale en regionale niveau met het oog op de gecoördineerde uitvoering op nationaal niveau van de aanbevelingen en beslissingen genomen op internationaal niveau; 
  • voorbereiden van de internationale milieubeleidspunten op de agenda van de vergaderingen van de Interministeriële Conferentie Leefmilieu (op Belgisch niveau); 
  • toezien op het verzamelen van de noodzakelijke gegevens om tegemoet te komen aan verzoeken om informatie van internationale organisaties en nagaan of er een gecoördineerd Belgisch verslag moet worden opgesteld; 
  • advies geven aan de ministers of staatssecretarissen die in het CCIM vertegenwoordigd zijn als zij hierom vragen.