Het CCIM moet, via consensus, de Belgische standpunten voor Europese en multilaterale dossiers coördineren met behulp van de bevoegde experten (ambtenaren)/leden van de beleidscellen. Het CCIM moet verder afspraken maken over de vertegenwoordiging van België op vergaderingen.

Daarnaast legt het CCIM Samenwerkingsakkoord volgende taken op:
• overleg organiseren tussen de federale en gewestelijke niveaus met het oog op de gecoördineerde uitvoering op nationaal niveau van de internationaal genomen aanbevelingen en beslissingen;
• agendapunten over het internationaal milieubeleid voorbereiden voor de Interministeriële Conferentie Leefmilieu, op het niveau van de Belgische ministers;
• toezicht houden op de inzameling van de gegevens die nodig zijn voor het beantwoorden van de vragen om informatie, afkomstig van internationale organisaties, en evalueren of het nodig is om een gezamenlijk rapport op te stellen;
• advies geven aan de ministers of staatssecretarissen die in het CCIM vertegenwoordigd zijn, als zij hierom vragen.