Advies 8772 - KB biobrandstoffen

Ontwerp van koninklijk besluit houdende bepaling van productnormen voor biobrandstoffen (november 2011) (HGR 8772)

Advies 8792 - KB etiketten

Adviesvraag nopens een ontwerp van Koninklijk Besluit tot vaststelling van de taal op het etiket en op het veiligheidsinformatieblad van stoffen en mengsels, en tot aanwijzing van...

Advies 8686 - Biocideproducten

Waarschuwing op biocideproducten geschikt voor gebruik door het grote publiek ter attentie van zwangere vrouwen en jonge kinderen (juli 2011) (HGR 8686)

Advies 8603 - Gezond op weg

Gezond op weg - De milieueffecten van het verkeer op de gezondheid (mei 2011) (HGR 8603)

Advies 8724 - KB gewasbeschermingsmiddelen

Ontwerp van koninklijk betreffende het federaal programma ter reductie van de risico’s en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (HGR 8724) (april 2011)