Hout is een veel gebruikte natuurlijke grondstof. Hout en houtproducten worden als bouwmaterialen gebruikt (prefabconstructies, platen, gebinten, vloerbedekking en gevelbekleding, enz.), voor het vervaardigen van meubelen en voorwerpen, als verpakkingsmateriaal, voor verwarming en voor de productie van pulp en papier.

WETTELIJKE VEREISTEN

Gezien de omvang van de problematiek van de illegale houtkap hebben de lidstaten van de EU specifieke wetgevingen ingevoerd om te voorkomen dat hout van illegale houtkap op de Europese markt wordt gebracht.

De strijd tegen de ontbossing heeft ertoe geleid dat de Europese Unie en haar Lidstaten verschillende maatregelen hebben genomen tegen illegale houtkap en geïmporteerde ontbossing. Het Akkoord van Amsterdam tegen geïmporteerde ontbossing is bijvoorbeeld een vrijwillig initiatief van 9 Europese landen.


- De “FLEGT”verordening (EU) 2173/2005 staat de invoer toe van hout uit houtproducerende landen op basis van “vrijwillige partnerschapsovereenkomsten (VPAS’s)” die bilateraal zijn afgesloten met de Europese Unie.
- De “Hout”verordening (EU) 995/2010 of EU Timber Regulation (EUTR) verbiedt het op de markt brengen van hout uit illegale houtkap of afgeleide houtproducten ; legt de operatoren (d.w.z. iedere natuurlijke of rechtspersoon die voor het eerst hout op de markt brengt) een kader van procedures en maatregelen op om de legaliteit van hun hout te waarborgen, en verplicht de handelaars de traceerbaarheid van het hout te garanderen. 

Ontbossingsvrije houtproducten
Door de EU-verordening inzake ontbossingsvrije producten (EUDR) wordt de Houtverordening op termijn ingetrokken. Tot 2027 zal de Houtverordening van kracht zijn voor een aantal houtproducten die in die verordening opgelijst staan. Vanaf 30 december 2024 zal de EUDR echter al van toepassing zijn voor de houtproducten die hierin opgelijst staan en niet in de Houtverordening. In de rubriek over ontbossingsvrije producten vindt u meer informatie.

Welke nieuwe verplichtingen van bosbouwbedrijven in België  ?
Bosbouwbedrijven brengen hout voor het eerst op de EU-markt. Deze spelers moeten dus een zorgvuldigheidsprocedure uitvoeren en de zorgvuldigheidsverklaring indienen via het elektronisch systeem dat momenteel wordt ontwikkeld. 
Belgische boseigenaren moeten de volgende gegevens bijhouden:  

  • Informatie over het hout dat op de markt wordt gebracht (inclusief de naam van de soort)  
  • Hoeveelheid   
  • Geolocatie van het gebied waar het hout is gekapt  
  • Datum waarop het hout is geoogst  
  • Contactgegevens van de marktdeelnemers en handelaren aan wie zij hout leveren  
  • Duidelijk bewijs dat de producten ontbossingsvrij zijn en dat de relevante nationale wetgeving in acht is genomen (bv. kapvergunningen)  

Behalve deze specifieke wetgevingen worden bepaalde houtsoorten vermeld in de bijlagen van de CITES-regelgeving, die, op basis van een vergunningensysteem voor de in- en uitvoer, erop toeziet dat de internationale handel in wilde planten- en diersoorten het voortbestaan van de soorten waartoe ze behoren niet bedreigt.  

De Federale Milieu-Inspectie controleert het in de handel brengen van hout en houtproducten.

HOUTLABELS

De consument of handelaar die bijkomende garanties wil ten aanzien van het hout dat hij koopt, kan zich baseren op de labels die voor dergelijke producten bestaan en die hun eigen principes hebben. De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu ondersteunt de vrijwillige certificering: door middel van een sectoraal akkoord dat er naar streeft dat in 2018 35% van de op de markt geplaatste houtproducten afkomstig is uit duurzaam beheerde bossen.