Op deze pagina vindt u de belangrijkste informatie over de paramedische beroepen.

De paramedische beroepen zijn beroepen die deel uitmaken van de erkende gezondheidszorgberoepen in België. Dit betekent dat zij handelingen mogen stellen die behoren tot het domein van de gezondheidszorg.

Voor elk beroep wordt omschreven welke handelingen men precies mag uitvoeren en onder welke voorwaarden ze mogen uitgevoerd worden.  

De paramedische beroepsbeoefenaars verrichten handelingen die verband houden met de diagnose of met de behandeling van een patiënt, maar ze stellen zelf geen medische diagnose. Vaak werken ze op voorschrift en/of onder toezicht van een arts, van een apotheker of van een tandarts. 

Voor elk paramedisch beroep wordt omschreven wat de minimale opleiding is die men moet volgen om het beroep te mogen uitoefenen. Alle paramedische beroepsbeoefenaars moeten zich bijscholen om hun beroepskennis en -vaardigheden te onderhouden en bij te werken.

Bekijk de video's van de campagne "Zichtbaarheid van paramedische beroepen"

1. Ambulancier niet dringend patiëntenvervoer

Download de video Ambulancier niet dringend patiëntenvervoer

2. Audioloog en audicien

Download de video Audioloog en audicien

3. Diëtist

Download de video Diëtist

4. Ergotherapeut

Download de video Ergotherapeut

5. Farmaceutisch-technisch assistent

Download de video Farmaceutisch-technisch assistent

6. Logopedist

Download de video Logopedist

7. Medisch laboratorium technoloog

Download de video Medisch laboratorium technoloog

8. Mondhygiënist

Download de video Mondhygiënist

9. Orthopedisch technologen

Download de video Orthopedisch technologen

10. Orthoptist en optometrist

Download de video Orthoptist en optometrist

11. Podoloog

Download de video Podoloog

12. Technoloog medische beeldvorming

Download de video Technoloog medische beeldvorming

Hieronder vindt u enkele veel gestelde vragen:

  • Welke paramedische beroepen bestaan er in België?

De lijst van de paramedische beroepen omschrijft de paramedische beroepen als de verrichting van bepaalde technieken. Daarna werden de beroepstitels bepaald:

Top

  • Waar vindt u de lijst met personen die een paramedisch beroep mogen uitoefenen?

De nominatieve lijsten van de zorgberoepsbeoefenaars (Excel bestand) zijn verwijderd van de website.

Dankzij onze zoekmotor voor burgers kunt u nagaan of een beroepsbeoefenaar het recht heeft om een erkende beroepsactiviteit te mogen uitoefenen in de gezondheidszorg in België en voor welke specialiteit. Er bestaat ook een zoekmotor voor de werkgevers (bereikbaar alleen voor de vertegenwoordigers van een organisatie/onderneming).

Beide zoekmotors zijn beschikbaar op onze homepage onder de rubriek “Een erkend beroepsbeoefenaar zoeken”.

Top

  • Wat is het verschil tussen een visum, een erkenning en een derogatie?

Een visum is een attest dat aantoont dat u het beroep (of een deel van het beroep) mag uitoefenen. Het is een ‘licence to practice’. U heeft het nodig om te kunnen werken.

Een erkenning is een attest dat aantoont dat u een beroepstitel mag dragen. U ontvangt deze erkenning wanneer u voldoet aan de vereiste kwalificaties en competenties. Hiervoor moet u een aanvraag indienen

Een derogatie of een voordeel op basis van verworven rechten is een attest dat aantoont dat u bepaalde welomschreven prestaties en/of handelingen van een paramedisch beroep mag uitvoeren, en dit  onder dezelfde voorwaarden als de beoefenaar van het paramedisch beroep. Indien u gedurende een bepaalde termijn voor de publicatie van de lijst van handelingen van een bepaald paramedisch beroep bepaalde prestaties en/of handelingen van dit paramedisch beroep heeft uitgeoefend, kan u een aanvraag indienen om deze prestaties en/of handelingen te blijven uitoefenen, zonder dat u een erkenning heeft. Indien u beschikt over een derogatie mag u de beroepstitel niet dragen.

Top

  • Hoe kan u een erkenning of een derogatie aanvragen?

De erkenningen en derogaties worden toegekend door de Gemeenschappen.

Top

  • Hoe krijgt u uw visum?

Nadat u een erkenning of een derogatie hebt ontvangen van één van de Gemeenschappen, ontvangt u automatisch uw visum van de FOD Volksgezondheid. U hoeft dus zelf geen stappen te ondernemen naar ons toe: het is de desbetreffende Gemeenschap die uw dossier opvolgt.

U heeft voortaan ook zelf toegang tot uw visum op ons downloadportaal van zodra dit werd toegekend. U kunt het op ieder moment eenvoudig downloaden met uw elektronische identiteitskaart (eID) of met de app “Itsme”.

Indien u over een buitenlands diploma beschikt, dient u wel een visum aan te vragen om in België te kunnen werken. U volgt dan deze procedure.

Top

  • Zijn de paramedici verplicht om een bijscholing te volgen?

Alle paramedische beroepsbeoefenaars zijn verplicht om een bijscholing te volgen, waarmee ze hun beroepskennis en -vaardigheden onderhouden en bijwerken, en hun beroepsuitoefening op een optimaal kwaliteitsniveau behouden. Deze verplichting tot bijscholing wordt omschreven in het koninklijk besluit van het betreffende beroep. De bijscholing kan zowel bestaan uit persoonlijke studie als uit  deelname aan vormingsactiviteiten. Voor sommige beroepen wordt een minimum aantal uren bijscholing per jaar bepaald, voor andere beroepen nog niet.

Er is geen verdere wettelijke uitwerking van deze verplichting tot bijscholing, er wordt dus niet bepaald welke activiteiten precies in aanmerking komen, wie de activiteiten mag organiseren, enz. Het is de persoonlijke verantwoordelijkheid van elke paramedische beroepsbeoefenaar om een bijscholing te volgen die hem of haar toelaat de kwaliteit van zijn eigen praktijk te behouden of te verbeteren.

Sinds de inwerkingtreding van de wet van 22 april 2019 inzake de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg moeten alle beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg een portfolio bijhouden, met daarin de gegevens die nodig zijn om aan te tonen dat zij over de nodige vaardigheden en ervaring beschikken om hun beroep uit te oefenen (met inbegrip van gegevens over permanente vorming). Het portfolio kan worden gecontroleerd door de Federale Commissie voor toezicht op de praktijkvoering in de gezondheidszorg. 

Top

  • Welke adviesorganen bestaan er voor de paramedische beroepen?

Bij de FOD Volksgezondheid worden twee adviesorganen ingericht die de minister adviseren over de uitoefening van de paramedische beroepen: de Federale Raad voor de Paramedische Beroepen en de Technische Commissie voor de Paramedische Beroepen.

Op de website van deze adviesorganen kan u de verschillende adviezen terugvinden die uitgebracht werden over de paramedische beroepen.

Top

  • Waar vindt u statistieken in verband met de beoefenaars van de paramedische beroepen in België?

Op de website van de Planningscommissie Medisch aanbod kan u alle gegevens terugvinden via het tabblad 'publicaties'. U kan verder filteren naar “beroep” en “jaar van publicatie”.

U kan op die website jaarstatistieken terugvinden die informatie geven over het totaal aantal beroepsbeoefenaars gemachtigd om het beroep uit te oefenen en de jaarlijkse instroom van nieuwe beroepsbeoefenaars. Daarnaast worden ook rapporten gepubliceerd die informatie geven over het totaal aantal beroepsbeoefenaars actief op de Belgische arbeidsmarkt (zowel binnen en buiten de gezondheidszorg).

Meer informatie over de verzameling, de analyse en de verwerking van de gegevens over het aantal gezondheidszorgberoepsbeoefenaars kan u terugvinden op de pagina planning van de arbeidskracht.

Top

  • Welke deontologische regels zijn van toepassing op de paramedische beroepen?

Er bestaat geen algemene deontologische code voor de paramedische beroepen. Voor sommige beroepen werd een code opgesteld, bijvoorbeeld op initiatief van de beroepsverenigingen.

Er bestaat momenteel geen Orde voor de paramedische beroepen, die zou kunnen tussenkomen bij deontologische vragen. 

Top

  • Wat kan u doen indien u een klacht heeft in verband met gezondheidszorgbeoefenaars?

Indien u een klacht heeft over een gezondheidszorgbeoefenaar, moedigen we u aan om de klacht in eerste instantie onderling te bespreken en uit te klaren. Vaak berust het probleem op een misverstand dat met een eenvoudig gesprek verholpen kan worden.

Heeft u een klacht omdat u denkt dat uw patiëntenrechten niet werden gerespecteerd, dan kunt u terecht bij een bevoegde ombudsdienst.

Heeft u een klacht over de fysische en psychische geschiktheid van een beroepsbeoefenaar of vermoedt u dat iemand het beroep onwettig uitoefent, dan kunt u terecht bij de Federale toezichtscommissie op de praktijkvoering in de gezondheidszorg

Top

Contactgegevens

Service Center Gezondheid: 02/524 97 97