Op deze pagina vindt u de belangrijkste informatie over de paramedische beroepen.

De paramedische beroepen zijn beroepen die deel uitmaken van de erkende gezondheidszorgberoepen in België. Dit betekent dat zij handelingen mogen stellen die behoren tot het domein van de gezondheidszorg. 

Voor elk beroep wordt omschreven welke handelingen men precies mag uitvoeren en onder welke voorwaarden ze mogen uitgevoerd worden.  

De paramedische beroepsbeoefenaars verrichten handelingen die verband houden met de diagnose of met de behandeling van een patiënt, maar ze stellen zelf geen medische diagnose. Vaak werken ze op voorschrift en/of onder toezicht van een arts, van een apotheker of van een tandarts. 

Voor elk paramedisch beroep wordt omschreven wat de minimale opleiding is die men moet volgen om het beroep te mogen uitoefenen. Alle paramedische beroepsbeoefenaars moeten zich bijscholen om hun beroepskennis en -vaardigheden te onderhouden en bij te werken.

Welke paramedische beroepen bestaan er in België?

De lijst van de paramedische beroepen omschrijft de paramedische beroepen als de verrichting van bepaalde technieken. Daarna werden de beroepstitels bepaald:

▲ Top

Waar vindt u de lijst met personen die een paramedisch beroep mogen uitoefenen?

Hier vindt u de lijst van personen die over een visum beschikken voor het uitoefenen van (een deel van) een paramedisch beroep. Enkel de paramedische beroepen waarvoor de erkenningsprocedure reeds werd opgestart zijn opgenomen in de lijst. 

In de lijst wordt met een sterretje (*) aangeduid welke personen over een derogatie beschikken. Deze personen beschikken over een beperkt visum waarmee ze slechts één of meerdere prestaties en/of handelingen van een paramedisch beroep mogen uitvoeren. Als u wilt weten over welke prestaties of handelingen het precies gaat, kan u de beroepsbeoefenaar om meer informatie vragen. 

▲ Top

Wat is het verschil tussen een visum, een erkenning en een derogatie?

Een visum is een attest dat aantoont dat u het beroep (of een deel van het beroep) mag uitoefenen. Het is een ‘licence to practice’. U heeft het nodig om te kunnen werken.

Een erkenning is een attest dat aantoont dat u een beroepstitel mag dragen. U ontvangt deze erkenning wanneer u voldoet aan de vereiste kwalificaties en competenties. Hiervoor moet u een aanvraag indienen. 

Een derogatie of een voordeel op basis van verworven rechten is een attest dat aantoont dat u bepaalde welomschreven prestaties en/of handelingen van een paramedisch beroep mag uitvoeren. Indien u gedurende een bepaalde termijn voor de publicatie van de lijst van handelingen van een bepaald paramedisch beroep bepaalde prestaties en/of handelingen van dit paramedisch beroep heeft uitgeoefend, kan u een aanvraag indienen om deze prestaties en/of handelingen te blijven uitoefenen, zonder dat u een erkenning heeft. 

▲ Top

Hoe krijgt u uw visum?

U ontvangt een visum van de FOD Volksgezondheid automatisch nadat u een erkenning of een derogatie werd toegekend door één van de Gemeenschappen. De FOD Volksgezondheid wordt automatisch gecontacteerd en vervolgens wordt uw visum opgestuurd.

U hoeft dus zelf geen stappen te ondernemen naar de FOD Volksgezondheid toe: het is de desbetreffende gemeenschap die uw dossier opvolgt. 

Indien u over een buitenlands diploma beschikt, dient u wel een visum aan te vragen om in België te kunnen werken. U volgt dan deze procedure.

▲ Top

Hoe kan u een erkenning of een derogatie aanvragen?

De erkenningen en derogaties voor de  paramedische beroepen worden toegekend door de Gemeenschappen.

▲ Top

Kan u met een buitenlands diploma werken in België?

Om met een buitenlands diploma te werken in België moet u deze procedure volgen. 

▲ Top

Welke adviesorganen bestaan er voor de paramedische beroepen?

Bij de FOD Volksgezondheid worden twee adviesorganen ingericht die de minister adviseren over de uitoefening van de paramedische beroepen: de Federale Raad voor de Paramedische Beroepen en de Technische Commissie voor de Paramedische Beroepen.

Op de website van deze adviesorganen kan u de verschillende adviezen terugvinden die uitgebracht werden over de paramedische beroepen.

▲ Top

Waar vindt u statistieken in verband met de beoefenaars van de paramedische beroepen in België?

Meer informatie over het aantal beoefenaars van de paramedische beroepen kan u terugvinden bij statistieken en planning.

▲ Top

Wat kan u doen indien u een klacht heeft in verband met gezondheidszorgbeoefenaars?

Indien u een klacht heeft over een gezondheidszorgbeoefenaar, moedigen we u aan om de klacht in eerste instantie onderling te bespreken en uit te klaren. Vaak berust het probleem op een misverstand dat met een eenvoudig gesprek verholpen kan worden.

Heeft u een klacht omdat u denkt dat uw patiëntenrechten niet werden gerespecteerd, dan kunt u terecht bij een bevoegde ombudsdienst.

Heeft u een klacht over de fysische en psychische geschiktheid van een beroepsbeoefenaar of vermoedt u dat iemand het beroep onwettig uitoefent, dan kunt u terecht bij de federale gezondheidsinspectie van uw provincie

▲ Top

Contact information

Contact center: 02/524 97 97